Naudojimosi sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 m. birželio 1 d.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Internetinės svetainės naudojimosi sąlygomis (toliau – Taisyklės) nustatytos naudojimosi internetine svetaine www.be-ribu.lt (www.without-limits.eu) (Toliau – Svetainė) ir Svetainėje teikiamomis paslaugomis (toliau  – Paslaugos) teisės ir pareigos.

1.2. Svetainę tvarko ir administruoja VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ (toliau – Svetainės administratorius).

1.3. Taisyklių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, (toliau – Paslaugos) įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros (toliau – Vartotojai).

1.4. Svetainėje teikiamų Paslaugų turinį sudaro:

1.4.1. Informacija apie Svetainę, Svetainės administratorių, e-mokymosi kursus.

1.4.2. E-mokymosi kursų vaizdo įrašai skirti gauti ir pagilinti žinias kurso tema;

1.4.3. E-mokymosi kursų papildomi skaitiniai, skirti gauti ir pagilinti žinias kurso tema. Papildomi skaitiniai yra pateikiami PDF formatu, kuriame perskaityti yra reikalinga Adobe Reader programa. Papildomai skaitiniai taip pat gali būti pateikiami kaip nuoroda į trečiųjų asmenų administruojamas svetaines. Tokiu atveju galimybė susipažinti su papildomais skaitiniais priklauso nuo trečiųjų asmenų, administruojančių tokias svetaines;

1.4.4. E-mokymosi kursų interaktyvūs testai, skirti pasitikrinti įgytas žinias kurso tema. Testas laikomas sėkmingai išlaikytų, kai Vartotojas teisingai atsako į mažiausiai 60% pateiktų klausimų;

1.4.5. Vartotojo sertifikatai, patvirtinantys sėkmingai išklausytą e-mokymosi kursą. Sėkmingas e-mokymosi kurso išklausymas reiškia, kad Vartotojas sėkmingai išlaikė visus e-mokymosi kurso testus ir (ar) apklausas. Sertifikatas gaunamas Vartotojui parsisiuntus ir (ar) atsispausdinus jį iš kompiuterio.

1.4.6. Komentarų skiltis, leidžiantį Vartotojui bendrauti su kitais Vartotojais, prisijungusiais prie konkretaus e-kurso.

1.4.7. Žinučių skiltis, leidžiantį Vartotojui bendrauti su e-mokymosi kurso administratoriumi ir užduoti su e-mokymosi kursu ar to kurso pamoka susijusius klausimus ir gauti atsakymus.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys

2.1. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo atlikti registraciją. Registracija Svetainėje yra nemokama. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Vartotojo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninio pašto adresu, vardu, pavarde, lytimi ir slaptažodžiu (toliau – Prisijungimo duomenys). Vartotojas gali pasirinkti įvesti papildomą informaciją, įskaitant šalį, miestą, amžių ir darbovietę (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.2. Atlikdamas registraciją, Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Svetainės administratorius turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Svetainės administratorius  turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.

2.3. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, kaip Prisijungimo duomenis nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nustačius, kad registracijos metu Vartotojas pateikė svetimus asmens duomenis, Svetainės administratorius atlieka Taisyklių 2.2. punkte nurodytus veiksmus bei perduoda informaciją apie įvykį atitinkamoms valstybės institucijoms.

2.4. Pasikeitus Prisijungimo duomenims, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Svetainės administratoriui registruodamasis Svetainėje. Vartotojas sutinka, jog Svetainės administratorius  vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Vartotojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs, nebent Svetainės administratorius nustatys kitaip.

2.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti.

3. Privatumas ir duomenų apsauga

3.1. Pateikdamas Svetainės administratoriui savo duomenis, Vartotojas sutinka, jog Svetainės administratorius  valdytų ir tvarkytų šiuos duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją siekdamas suteikti kokybiškas Paslaugas, siųsdamas informacinius pranešimus bei naujienlaiškius Vartotojo Prisijungimo duomenyse nurodytu el. paštu bei užtikrinti šių Taisyklių vykdymą.

3.2. Vartotojų duomenys yra valdomi ir tvarkomi vadovaujantis Svetainės Privatumo politika, kuri yra laikoma šių Taisyklių sudėtine dalimi.

4. Informacija apie paslaugas

4.1. Svetainės administratorius teikia Vartotojui šią informaciją apie Paslaugas:

4.1.1. E-mokymosi kurso pamokų skaičius – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.2. E-mokymosi kurso vaizdo įrašų trukmė – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.3. E-mokymosi kurso lektoriai: vardas, pavardė, pareigos, institucija – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.4. Informaciją apie e-mokymosi kurso tikslus ir tikslines grupes – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.5. E-mokymosi kurso įžanginis vaizdo įrašas – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.6. E-mokymosi kurso pamokų temos – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.7. Informacija apie e-mokymosi kurso organizatorių, kurso pradžios datą – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.1.8. Svetainės administratoriaus rekvizitai – ši informacija yra teikiama viešai prieinamoje Svetainės skiltyje Kontaktai.

4.2. Papildomai, Svetainės administratorius teikia Vartotojui šią informaciją apie mokamas Paslaugas:

4.2.1. Galutinė e-mokymosi kurso kaina su mokesčiais – ši informacija yra teikiama prie viešai prieinamo kurso aprašymo Svetainės skiltyje Visi kursai.

4.2.2. Paslaugų apmokėjimo sąlygos – ši informacija yra teikiama viešai prieinamoje Svetainės skiltyje Naudojimosi sąlygos.

4.2.3. Paslaugų atsisakymo tvarka – ši informacija yra teikiama viešai prieinamoje Svetainės skiltyje Naudojimosi sąlygos.

5. Paslaugų apmokėjimo tvarka, sąlygos ir Paslaugų atsisakymas

5.1. Svetainėje teikiamos Paslaugos skirstomos į mokamas ir nemokamas. Preziumuojama, kad Taisyklių 1.4 dalyje numatytas Paslaugų turinys yra nemokamas, jeigu prie konkretaus kurso aprašymo nėra nurodyta kitaip.

5.2. Jeigu prie konkretaus kurso aprašymo yra nurodyta kurso kaina, tai reiškia, kad Vartotojas gali prisijungti prie kurso ir naudotis Taisyklių 1.4.2-1.4.7 dalyse nurodytų Paslaugų turiniu, tik padarydamas nustatyto dydžio apmokėjimą Svetainės administratoriui.

5.3. Norėdamas pasinaudoti mokamomis Paslaugomis, vartotojas turi atlikti nustatyto dydžio apmokėjimą elektroninės bankininkystės sistemoje per Svetainėje integruotą tarptautinės mokėjimo sistemos „Paysera“ prieigą. Naudodamasis šia sistema, Vartotojas gali apmokėti tik savo asmeninį prisijungimą prie konkretaus kurso. Norėdamas apmokėti kito Vartotojo prisijungimą prie kurso, arba dviejų ar daugiau Vartotojų prisijungimą prie kurso, Vartotojas turi susisiekti su Svetainės administratoriumi skiltyje Kontaktai nurodytu el. paštu. Apmokėti Vartotojo prisijungimą prie kurso gali ir juridinis asmuo neužsiregistravęs kaip Svetainės Vartotojas. Tokiu atveju, juridinio asmens įgaliotam atstovui reikia susisiekti tu Svetainės administratoriumi skiltyje Kontaktai nurodytu el. paštu.

5.4.Preziumuojama, kad atlikdamas apmokėjimą Vartotojas yra susipažinęs su informacija apie Paslaugas, nurodytą Taisyklių 4-toje dalyje.

5.5. Apmokėjimo už kursą atlikimas yra prilyginamas vartojimo nuotolinės sutarties dėl skaitmeninio turinio tarp Vartotojo ir Svetainės (toliau – Sutartis) administratoriaus sudarymui. Šiai sutarčių rūšiai taikomos nuostatos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso XVIII(1)  skyriuje.

5.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 d. 13 p., Vartotojui atlikus apmokėjimą Taisyklių 5.3. nurodytu būdu ir gavus prisijungimą prie apmokėto kurso, Vartotojas nebetenka teisės atsisakyti Sutarties.

6. Vartotojo pareigos naudojantis Svetaine ir Paslaugomis

6.1. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:

6.1.1. Naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

6.1.2. Laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu naudojantis Svetaine ar Svetainėje, įskaitant komentarų ir žinučių skiltis, perduoti bet kokį įžeidžiantį, grasinantį, neapykantą kurstantį, autorines ir (ar) gretutines teises pažeidžiantį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį;

6.1.3. Svetainėje reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

6.1.4. Trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu;

6.1.5. Atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Vartotojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Taisyklėse nurodytu būdu.

6.1.6. Pažeisti Svetainės administratoriaus ar kitų asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

6.1.7. Kitaip veikimu ar neveikimu pažeisti šias Taisykles ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

7. Intelektinė nuosavybės apsauga

7.1. Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra saugomi pagal Autorinių ir gretutinių teisių įstatymą.

7.2. Vartotojui draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti,parduoti ar kitaip perleisti Svetainės ar Paslaugų, įskaitant e-mokymosi kurso ir atskirų pamokų, turinį, kurti panašius produktus arba naudotis Svetainėje esamu arba per jį pasiekiamu turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams be raštiško Svetainės administratoriaus sutikimo. Gavus tokį sutikimą, Vartotojas privalo nurodyti Svetainę ir Svetainės administratorių kaip šaltinį.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1. Svetainės administratorius  neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Svetainės ir (ar) Paslaugų turinį.

8.2. Už kurso ir (ar) pamokų turinį yra atsakingas atitinkamo turinio rengėjas, kuris yra nurodytas kurso aprašyme kaip „Kurso organizatorius“. Jeigu Svetainės administratorius ir „Kurso organizatorius“ nesutampa, Svetainės administratorius neatsako už kurso ir (ar) pamokų turinį. Visi klausimai ir pastabos dėl kurso ir (ar) pamokų turinio netikslumų turi būti adresuojami „Kurso organizatoriui“.

8.3. Svetainės administratorius neatsako už trečiųjų asmenų svetainėse, į kurias Vartotojas yra nukreipiamas iš Svetainės, patalpintą informaciją.

8.4. Svetainės administratorius nėra atsakingas už Vartotojų skelbiamą turinį komentarų ar žinučių skiltyse. Svetainės administratorius, gavęs pranešimą iš Vartotojo, kad kito Vartotojo patalpinta informacija pažeidžia asmenų garbę ar orumą, kursto nesantaika bet kokiu iš LR Baudžiamojo kodekso 170 str. nurodytu pagrindu ar kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, įsipareigoja tokio pobūdžio informaciją pašalinti bei neribotam laikui panaikinti tokio pobūdžio informaciją skleidžiančio Vartotojo registraciją.

8.5. Svetainėje patalpinta informacija negali būti laikoma teisine ar kitokia konsultacija ir prieš naudodamas informaciją asmeniniais ar profesiniais tikslais Vartotojas privalo įsitikinti jos tikslumu, aktualumu ir galiojimu konkrečiu metu.

9. Paslaugų teikimas ir nutraukimas

9.1. Vartotojui veikimu ar neveikimu pažeidus Taisykles,  Svetainės administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Vartotojo galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

9.2. Svetainės administratorius turi teisę bet kada, nepranešęs Vartotojui, keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas ir bet kokią Svetainėje talpinimą informaciją.

9.3. Svetainės administratorius turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui, iš anksto nepranešus Vartotojui.

9.4. Svetainės administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

9.5. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis parašydamas el. laišką su tokia užklausa skiltyje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu. Gavęs tokią užklausą, Svetainės administratorius įsipareigoja panaikinti Vartotojo paskyrą ir visus jo Prisijungimo metu suteiktus asmens duomenis per tris darbo dienas nuo užklausos gavimo.

10. Taisyklių įsigaliojimas, pakeitimas ir nutraukimas

10.1. Užsiregistruodamas Svetainėje Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

10.2. Svetainės administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti, taisyti ir/ar papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.

10.3. Vartotojas įsipareigoja periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, peržiūrėti Taisykles ir susipažinti su jų pakeitimais. Vartotojo naudojimasis Svetaine pasikeitus Taisyklėms pavirtina, kad vartotojas yra susipažinęs su pakeistomis Svetainės taisyklės ir įsipareigoja jų laikytis.

10.4. Vartotojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje Taisyklių nustatyta tvarka.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Vartotojo ir Svetainės administratoriaus bendravimas vyksta tokiu būdu:

11.1.1. Svetainės administratorius  visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui Prisijungimo bei kitose registracijos duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.2. Svetainės administratorius  neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Svetainės administratoriaus.

11.1.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Svetainės skyriuje “Kontaktai” nurodytais kontaktiniais adresais.

11.2. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.